Αίτηση για Αντίγραφο πτυχίου

Μαζί με την αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά και ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ. (χωρίς τη βεβαίωση δε γίνεται δεκτή η αίτηση).

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
sites/default/files/antigrapho_ptukhiou.doc