Εξεταστέα ύλη του μαθήματος Επιχειρησιακά Αγγλικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Επιχειρησιακά Αγγλικά του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η εξής:

 

Coursebook :  Koutsoyanni, E. Business and Money Matters in English.

  

Units:  2, 4, 9 (reading passages, terminology exercises, language use,  writing skills)

Units: 1,5, 7, 8, 10, 11, 12  (reading passages, terminology exercises, language use)

 

 

è Παρακαλώ στις εξετάσεις να έχετε μαζί σας την σπουδαστική ταυτότητα.