Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα

1.     Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.     Μικροοικονομική

3.     Αστικό Δίκαιο

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.     Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)

2.     Αντίγραφο Πτυχίου

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται 1-15 Νοεμβρίου 2017

και οι εξετάσεις διενεργούνται μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2017 (θα βγει νέα ανακοίνωση)

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την ώρα των εξετάσεων

 

 

ΥΛΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

 

1.      ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Οι οικονομικές μονάδες και οι κατηγορίες τους.

Η επιχείρηση.  Εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Διακρίσεις επιχειρήσεων ως προς τη νομική μορφή, το μέγεθος, το αντικείμενο απασχόλησης και την περιουσιακή διάρθρωση. Λειτουργίες / τμήματα της επιχείρησης

Διοίκηση, διοικητικό στέλεχος. Κλασική σχολή της διοίκησης. Σχολή της συμπεριφοράς.

Προγραμματισμός. Η σημασία των στόχων. Διοίκηση με στόχους (ΜΒΟ). Λήψη αποφάσεων – ατομικές και ομαδικές αποφάσεις.

Οργάνωση. Έννοια, αρχές, τυπική, άτυπη οργάνωση. Οργανόγραμμα. Εύρος και έκταση της διοίκησης. Τμηματοποίηση.

Εξουσία, ευθύνη, λογοδοσία. Μορφές εξουσίας και διάρθρωση των επιχειρήσεων. Εξουσιοδότηση. Αποκέντρωση/συγκέντρωση εξουσίας.

Παρακίνηση των εργαζομένων. Θεωρίες παρακίνησης

Ηγεσία και διοίκηση. Θεωρίες ηγεσίας

Έλεγχος. Πρότυπα απόδοσης. Μέθοδοι ελέγχου

Η λιτή (lean) επιχείρηση. Αναδιοργάνωση επιχείρησης (business process re-engineering). Ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς (οutsourcing).

 

2.      ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

 

Έννοιες- Ορισμοί

Ζήτηση

Καμπύλη ζήτησης (ατομική και αγοραία)

Προσδιοριστικοί παράγοντες μετατόπισης της καμπύλης ζήτησης

Ελαστικότητα (ζήτησης, σταυροειδής, εισοδηματική)

Θεωρία καταναλωτή (καμπύλη εισοδήματος κατανάλωσης, καμπύλη Engel, καμπύλη τιμής-κατανάλωσης, καμπύλη ζήτησης, αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος)

Προσφορά

Καμπύλη προσφοράς

Προσδιοριστικοί παράγοντες μετατόπισης της καμπύλης προσφοράς

Ελαστικότητα προσφοράς

Νόμος της μη αναλόγου αποδόσεως-Στάδια παραγωγής

Συνολικό, μέσο και οριακό προϊόν

Συνολικά, μέσα και οριακά έσοδα

Έσοδα και ελαστικότητα ζήτησης

Παραγωγή με ένα μεταβλητό συντελεστή παραγωγής

Παραγωγή με δύο μεταβλητές συντελεστές

      Καμπύλες ίσου κόστους –Ισορροπία παραγωγής

      Καμπύλες επεκτάσεως

      Ελαστικότητα υποκαταστάσεως των συντελεστών παραγωγής

      Κόστος παραγωγής

      Συνολικό, σταθερό, μεταβλητό, μέσο σταθερό, μέσο μεταβλητό, οριακό    

      κόστος

      Μακροχρόνιο κόστος

      Εξωτερικές οικονομίες-ελαστικότητα κόστους

 

 

 

       Προσδιορισμός της τιμής

      Μορφές αγοράς

      Χαρακτηριστικά των μορφών αγοράς

      Ισορροπία στον πλήρη ανταγωνισμό (συνολική και οριακή προσέγγιση)   

      κατά τη βραχυχρόνια και μακρυχρόνια περίοδο

Ισορροπία στο μονοπώλιο κατά τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο

Ισορροπία στο μονοπωλιακό ανταγωνισμό

Ισορροπία στο ολιγοπώλιο (το υπόδειγμα του Cournot, Edgeworth)

Τεθλασμένη καμπύλη ζήτησης

Ισορροπία στο καρτέλ

      Αμοιβές συντελεστών παραγωγής 

       Θεωρίες περί εγγείου προόδου

       Θεωρίες περί εργατικού μισθού

       Θεωρίες περί τόκου

       Θεωρίες περί κέρδους

 

1.       ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΔΙΚΑΙΟ-ΗΘΙΚΗ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΘΗ

Έννοια του δικαίου

Δίκαιο και ηθική

Δίκαιο και κοινωνικά ήθη

 

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εσωτερικό και διεθνές δίκαιο

Κλάδοι του εσωτερικού δικαίου

Κλάδοι του διεθνούς δικαίου

Αστικό Δίκαιο και Αστικός Κώδικας

 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΣ

Έννοια και είδη κανόνων δικαίου

Πηγές των κανόνων δικαίου

Τα έθιμο ως πηγή δικαίου

Οι νόμοι ως πηγές δικαίου. Έννοια και είδη

Έναρξη της ισχύος του νόμου

Κατάργηση του νόμου

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Φυσικά και νομικά πρόσωπα

Έναρξη και τέλος του φυσικού προσώπου

Ιδιότητες ή καταστάσεις των φυσικών προσώπων

Το δικαίωμα της προσωπικότητας και η προστασία του

Προστασία του ονόματος

Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

Έννοια, φύση και διακρίσεις των νομικών προσώπων

Σύσταση, έδρα, διοίκηση, δράση, διάλυση των νομικών προσώπων

Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου

 

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Έννοια του δικαιώματος

Διακρίσεις των δικαιωμάτων

Κτήση, αλλοίωση και απώλεια του δικαιώματος

Άσκηση, σύγκρουση και κατάχρηση δικαιωμάτων

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Έννοια νομικής πράξης και δικαιοπραξίας

Είδη δικαιοπραξιών

Προϋποθέσεις για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών

Κατάρτιση των συμβάσεων

Ελαττωματικές δικαιοπραξίες

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ

 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

Έννοια και υπολογισμός των προθεσμιών

Παραγραφή

Αποσβεστική προθεσμία

 

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΕΝΝΟΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

Ενοχική έννομη σχέση

Πηγές των ενοχών

Έννοια και διακρίσεις αστικής ευθύνης

Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Καλόπιστη εκπλήρωση της ενοχής

Τόπος και χρόνος  εκτέλεσης της παροχής

Μερική εκπλήρωση της παροχής

Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο

 

ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής

Αδυναμία παροχής

Υπερημερία οφειλέτη

Υπερημερία δανειστή

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Μέσα εξασφάλισης της εκπλήρωσης της ενοχής

Εγγύηση

Αρραβώνας

Ποινική Ρήτρα

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Έννοια και τρόποι μεταβίβασης της ενοχής

 Εκχώρηση

 Αναδοχή χρέους

 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Αποσβεστικοί λόγοι των ενοχών

 

ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Η ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Δωρεά

Πώληση

 

Μίσθωση πράγματος

 

 

 

 

Σύμβαση έργου

Εντολή

Δάνειο

 Χρησιδάνειο

Παρακαταθήκη

 

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 

ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Έννοια και περιεχόμενο του εμπράγματου δικαιώματος

Το πράγμα, ως αντικείμενο του εμπράγματου δικαιώματος

Έννοια του πράγματος

 

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Έννοια της κυριότητας

Περιορισμοί της κυριότητας

Κτήση της κυριότητας

Πρωτότυπη κτήση της κυριότητας

Παράγωγη κτήση της κυριότητας

Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

Προστασία της κυριότητας

Απώλεια της κυριότητας

 

ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Οι προσωπικές δουλείες

Έννοια και είδη προσωπικών δουλειών

Επικαρπία

 

Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έννοια, σημασία, είδη και αρχές της εμπράγματης ασφάλειας

Το ενέχυρο

 

Η υποθήκη