ΎΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΥΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

 

 

ΎΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

 

Από το βιβλίο του Ι. Ληξουριώτη, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 4η έκδοση, τα παρακάτω κεφάλαια και υποκεφάλαια σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

1.1.   A.

   B. α), β), γ), δ)

1.2.

1.3.   A. α), β), δ)

   B. α), β)

1.4.   A. α), β), γ)

   B.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1.

2.2.   A. α), β), γ)

2.3.   A.

   B.

2.8.   Α. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

3.1.    Α.

          Β.

           Γ.

3.6.     Α.

           Β.

           Γ.

           Δ.

           Ε.

          ΣΤ.

3.7.     Α.

           Β.

           Γ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ

5.1.  

5.2.    A.

    B.

    Ζ.  α), β)

5.3.    A.

    Γ.

    Δ.  α)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ

6.1.     Α.  

6.2.     Β.  α), β)

6.6.     A.

     Β.

     Γ.

6.7.     Α.

Β.

            Γ. α), β), γ)

            Δ.

            Ε.

6.8.      Α.

Β. α), β), γ), δ)

            Γ.

            Δ.

          

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΒΔΟΜΟ

7.1.     

7.3.      Α.

Β.

            Γ.

            Δ.

7.4.      Α.

            B.

7.6.  

 

7.8.      A. α), β)

7.9.      A.

B. α), β), γ)

            Γ. α), β)

 

7.10.     A.

  B. α), β), γ)

              Γ. α), β)

7.11.      A. α), β), γ)

        B.

        Γ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΓΔΟΟ

8.1.      Α.

            Β.

            Γ.

            Ε. α), β), γ), δ), ε)

            ΣΤ.
            Ζ.

            Η.

           Θ.  α), β)

8.2.    Α.

           Β.

8.6.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΝΑΤΟ

9.1.      Α.  

            Δ. α), γ), δ)

9.2.      Α.

9.8.      A.

            Β. α), β), δ), ε)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΚΑΤΟ

10.1.     

10.2.    Α.

Β.

            Γ. α), β)

10.3.     

10.4.    Α.

            Β.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

13.1.     

13.2.

13.3.     Α.

 Β.

             Γ. α), β), δ)

13.4.    Α.

            Β.

            Δ. α, β), γ), δ)

            Ζ. α), γ)

            ΣΤ.

            Θ. α), β), γ), ε), στ), ζ), η), θ)

             Ι. α), β)

             ΙΑ. α), β)

            ΙΒ. α), β)

 

 

v  Για τους μήνες προμήνυσης επί τακτικής καταγγελίας και το ύψος των αποζημιώσεων και επί τακτικής και άτακτης καταγγελίας από τον εργοδότη βλ. ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α222)

 

13.5.   Α.

           Β.

 

 

Αιγάλεω, Μάιος 2017

Η καθηγήτρια

 

ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ