Ευρωπαική και Διεθνής Λογιστική Πρακτική

Πληροφορίες

  • Υποχρεωτικό
    2 ώρες Θεωρία & 2 ώρες Εργαστήριο
    5
    7
    Μ.Ε.Υ (κατ' επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

Περίγραμμα Μαθήματος

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία