Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 2 ώρες ασκήσεις
  7
  2
  Μ.Γ.Υ.

Σκοπός

 • Να μπορούν οι σπουδαστές να χρησιμοποιούν τις μαθηματικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με επιχειρηματικές αποφάσεις.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (Κεφαλαιοποίηση, Ράντες, Δάνεια). • Μοντέλα Πινάκων (Εισροών-εκροών, Επικοινωνίας). • Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών (μερικές παράγωγοι, μέγιστα και ελάχιστα). • Εφαρμογές της Παραγώγου (διάφορες έννοιες που χρησιμοποιούνται στην οικονομική θεωρία- ελαστικότητα- οριακή ανάλυση- Προβλήματα μονοπωλίου και δυοπωλίου). • Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. • Εφαρμογές του Ολοκληρώματος(συνάρτηση συνολικού κόστους, ζήτησης, συνολικών εσόδων, μέγιστο κέρδος, πλεόνασμα καταναλωτή, πλεόνασμα παραγωγού). • Τυχαίες μεταβλητές (κλασικές διακρίσεις και συνεχείς κατανομές).

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Κιόχου Π.: "Οικονομικά Μαθηματικά". • Κατωπόδης Ε.: "Κικίλιας Π. "Οικονομικά Μαθηματικά". • Χουβαρδάς Β.: "Οικονομικά Μαθηματικά". • Παναγιωτόπουλος Α.: "Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών". • Parry Lewis J.: "Εισαγωγή εις τα Μαθηματικά της Οικονομικής Ανάλυσης". • Φράγκος Α., Χουβαρδάς Β.: "Μαθηματικά για οικονομολόγους".