Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 3 ώρες Ασκήσεις
  6
  2
  Μ.Ε.Υ.
  Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα λογιστικής παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εισαγωγή στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Λογιστική παρακολούθηση λογαριασμών σε ξένο νόμισμα. (Χειρισμός συναλλαγματικών διαφορών. Αγορές από το εξωτερικό. Πωλήσεις προς το εξωτερικό). Λογαριασμοί τάξεως και η λογιστική τους. Εγγραφές τέλους χρήσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Λειτουργία αποτελεσματικών λογαριασμών. Εγγραφές ανοίγματος και κλεισίματος βιβλίων. Παράδειγμα 1ο εγγραφών τέλους χρήσης για εμπορική επιχείρηση. Παράδειγμα 2ο εγγραφών τέλους χρήσης για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών). Λογιστικές μέθοδοι και λογιστικά συστήματα σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.. Λογιστική υποκαταστημάτων. (Βιβλία υποκαταστημάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.. Αυτοτελής και εξαρτημένη λογιστική οργάνωση υποκαταστημάτων).

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Καραγιάννης Δ.: "Λογιστικά – Κοστολόγηση – Φοροτεχνικά – Γ.Λ.Σ. στην πράξη", 1991. • Σακέλλης Ε.: "Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο", 1993. • Μπαλλής Θ.: "Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική", 1996. • "Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο", Εκδόσεις ΕΛΚΕΠΑ", 1988. • Χρυσοκέρης: "Αρχαί Ελληνικής Λογιστικής", 1968. • Needles – Anderson – Cadwell: "Principles of Accounting", 1990. • Wautier M.W.E. – Underdow B.: "Accounting Theory and Practice", 1976. • Βούλγαρη Ε.: "Γενική Λογιστική", εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2000.