Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 3 ώρες Ασκήσεις
  7
  1
  Μ.Ε.Υ.

Σκοπός

 • Εισαγωγή του μαθητή στην Λογιστική και στον ρόλο της μέσα στην Επιχείρηση.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Εισαγωγικές έννοιες. • Το θεωρητικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λογιστικής (Υποθέσεις και Αρχές). • Βασικές λογιστικές καταστάσεις και λογιστική ισότητα. • Καταχωρίσεις λογιστικών γεγονότων κατά το διπλογραφικό σύστημα. • Οι εγγραφές τέλους χρήσεως και ο λογιστικός κύκλος κάθε χρήσεως 

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Beams F., Brozovsky J., Shoulders C. (2000): "Advanced Accounting", Prentice Hall, USA. • Kieso D., J. Weygandt and T. Warfield (2004): "Intermediate Accounting", John Wiley & Sons. • Lewis R. and Pendrill D. (2000): "Advanced Financial Accounting, 4th ed., Pittman, London, UK. • Stickney C. and R. Weil (2003): " Financial Accounting, South-Western, Thompson Learning. • Παπαδέας Π. (2013): "Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση: Βασική θεωρία και χρήση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο", Αθήνα