Αστικό Δίκαιο

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3
  5
  1
  Μ.Γ.Υ.

Σκοπός

 • Εισαγωγή του σπουδαστή στις βασικές αρχές του δικαίου.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Δίκαιο – Κανόνες δικαίου. Ένταξη του Αστικού δικαίου στους κλάδους δικαίου – Ιστορική επισκόπηση – Αστικός κώδικας. Γενικές αρχές του δικαίου. Αντικείμενα δικαίου – Στοιχεία εμπράγματου δικαίου. Το δικαίωμα. Δικαιοπραξίες. Η κυκλοφορία των αγαθών – Στοιχεία ενοχικού δικαίου. Προστασία δικαιωμάτων – Ευθύνη προσβολέων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Γεωργιάδης : "Γενικές Αρχές αστικού Δικαίου", 2002 • Βάρκα – Αδάμη: "Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο" 2009