Μακροοικονομική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  2
  Μ.Γ.Υ.
  Μικροοικονομική

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι μαθητές τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τα εθνικολογιστικά μεγέθη, με ποιο τρόπο διαμορφώνεται το επίπεδο απασχόλησης καθώς και τα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Το οικονομικό κύκλωμα και οι λειτουργίες του οικονομικού συστήματος. Το οικονομικό πρόβλημα. Εθνική οικονομία, εθνικό προϊόν, τρόποι υπολογισμού μακροοικονομικών μεγεθών. Εθνικοί λογαριασμοί. Συνολική προσφορά και ζήτηση, κατανάλωση, αποταμίευση, και προσδιορισμός εισοδήματος. Νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και πολιτική. Δημόσιος τομέας. Μακροοικονομική και δημοσιονομική πολιτική και μέσα, Δημόσιο έλλειμμα. Μακροοικονομική ισορροπία, τιμές, αμοιβές, ανεργία, μεταβολή εθνικού εισοδήματος. Εξωτερικός τομέας. Ισοζύγιο εισαγωγών και εξαγωγών. Συγκριτικό και απόλυτο πλεονέκτημα. Συναλλαγματική πολιτική.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Κώττη Πετράκη Α. – Κώττη Χ.: "Εισαγωγή στη σύγχρονη Μακροοικονομική", Σμπίλιας. • Πουρναράκης Ε.: "Εισαγωγή στην Οικονομική" τομ. I Μακροοικονομία. • Μπένος Θ.: "Σύγχρονες τάσεις στην Μακροοικονομική Θεωρία", Σταμούλης. • Δημόπουλος Γ. Δ.: "Μακροοικονομική Θεωρία, Σμπίλιας. • Mankiw G.: "Μακροοικονομική θεωρία" Α και Β τόμος, Gutenberg. • Παπαηλίας Θ.: "Εισηγήσεις Πολιτικής Οικονομίας" μέρος ΙΙ, Αθήνα 2000.