Μάρκετινγκ

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  2
  Μ.Γ.Υ.

Σκοπός

 • Να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις μεθόδους προώθησης των πωλήσεων.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Έννοια, φιλοσοφία και το περιβάλλον του Μάρκετινγκ. Σύγχρονοι απόψεις – αντιλήψεις. Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας. Μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οικονομική σημασία του Μάρκετινγκ. Μείγμα Μάρκετινγκ. Έρευνα Αγοράς και σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ. Αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή. Τμηματοποίηση αγοράς. Στρατηγική του προϊόντος. Πολιτική – στρατηγική της τιμολόγησης. Σύστημα διανομής και δίκτυα πωλήσεων. Στρατηγική της επικοινωνίας και προβολής. Δημόσιες σχέσεις, προσωπική πώληση. Άμεσο Μάρκετινγκ. Διαφήμιση.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Σημειώσεις Μαθήματος

Βιβλιογραφία

 • • Τζωρτζάκης Κ.: "Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ". • Κυριαζόπουλος Π.: "Εφαρμοσμένο Μάρκετινγκ". • Γκλεζάκος Π.: "Μάρκετινγκ (γενικές αρχές). • Κουρμούσης Γ.: "Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ".