Στατιστική Επιχειρήσεων

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Άσκησεις
  6
  3
  Μ.Γ.Υ

Σκοπός

 • Να αναπτύξουν την ικανότητα οι σπουδαστές να χρησιμοποιούν τις στατιστικές μεθόδους για την εξαγωγή πληροφοριών.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εισαγωγή- Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων- Στοιχεία Θεωρίας Δειγμάτων- Μέθοδοι Στατιστικής Περιγραφής των Αποτελεσμάτων των Παρατηρήσεων- Στατιστική Περιγραφή Πληθυσμών δύο Διαστάσεων- Αριθμοδείκτες- Χρονολογικές Σειρές- Στατιστική Επαγωγή.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Κιόχου Π.: "Στατιστική". • Μπένος Β.: "Στατιστική Επιχειρήσεων". • Κέβορκ Κ. : "Στατιστικές Μέθοδοι". • Αλεξανδρόπουλος Α – Κατωπόδης Ε.: "Στατιστική". • Ζαχαροπούλου Χρ.: "Στατιστική για Οικονομολόγους", Θεσ/νικη 1986.