Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Άσκηση
  4
  3
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Να γνωρίσουν οι σπουδαστές την εφαρμογή και την λειτουργία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Ανάλυση και ερμηνεία των εκάστοτε διατάξεων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Γενικές αρχές. Ομάδες και Λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής, Λογαριασμών τάξης, Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως. Λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών με διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόμενό τους. Σχέδιο Λογαριασμών. Οικονομικές καταστάσεις. Αριθμοδείκτες. Εφαρμογή του ΕΓΣΛ με ασκήσεις σε Η/Υ. Εφαρμογή των εκάστοτε ερμηνευτικών οδηγιών του Ε.ΣΥ.Λ.

Βιβλιογραφία

 • • Λεκαράκου Κ. "Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο" Καούνης Δ.: "Εκπαιδευτικό Βοήθημα Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου". • Γρογοράκος Θ.: "Ανάλυση Ερμηνείας ΕΓΛΣ". • Σακέλλης: "Εγχειρίδιο ΕΓΛΣ". • Παπαναστασάτος Α.: "ΕΓΛΣ". • Τότσης: "Γενικό Λογιστικό Σχέδιο".