Προγραμματισμός Η/Υ

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Εργαστήριο
  5
  3
  Μ.Γ.Υ
  Πληροφορική

Σκοπός

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό σε παραθυρικά περιβάλλοντα

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Γραφικά περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη. • Προγραμματισμός σε γραφικό περιβάλλον. • Ανάλυση και σχεδιασμός εφαρμογής. • Αρχές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. • Χρήση γλώσσας προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα. • Δημιουργία και επεξεργασία Βάσεων δεδομένων με την Visual Basic.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • Αγγελή Χ.: "Εφαρμογές Visual Basic".