Φορολογική Λογιστική Ι

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Ασκήσεις
  5
  3
  Μ.Ε.Υ.

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις διατάξεις του ΚΒΣ.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Ανάλυση και εφαρμογή των άρθρων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) με επίκαιρα παραδείγματα και πρωτότυπα προβλήματα για εφαρμογή. • Εμπλουτισμός (κωδικοποίηση) με τις κατά καιρούς ερμηνευτικές εγκυκλίους – αποφάσεις και, όπου κρίνεται σκόπιμο, εναρμονίζονται με το ΕΓΛΣ και τις τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας (άμεσης – έμμεσης) σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. • Ανάπτυξη των θεμάτων του ΚΒΣ παράλληλα και συνδυαστικά τόσο με τις έννοιες ημερολόγια, αποτίμηση, ισολογισμός κ.λπ., στο πλαίσιο του ΕΓΛΣ, όσο και με τον προσδιορισμό του εισοδήματος και το χειρισμό του ΦΠΑ στις διάφορες κατηγορίες βιβλίων, τις πραγματικές εισροές – εκροές της αποθήκης, τις συναλλαγές με το υποκατάστημα, τα αποτελέσματα χρήσεως 12μηνης ή μη διαχειριστικής περιόδου, τις συναλλαγματικές διαφορές από εξαγωγές – εισαγωγές κ.λπ.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Accounting International Study Group (1971): "Accounting for corporate income taxes", AISG, USA • Gardino, J. (1973): "Accounting, Legal and tax aspects of corporate", Prentice Hall, N.J., USA • McCarthy, C. (1977): "The federal income tax: its sources and applications, Prentice Hall", N.J., USA • Παπαδέας Π. (2014), "ΚΦΑΣ με ΦΠΑ & ΕΓΛΣ", Αθήνα