Εμπορικό Δίκαιο

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Άσκηση
  6
  3
  Μ.Ε.Υ.

Σκοπός

 • Ο προσδιορισμός της νομικής έννοιας του εμπορίου και η απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων για την κατανόηση των νομικών κανόνων του δικαίου, που διέπουν τα υποκείμενα του εμπορίου και τις εμπορικές συναλλαγές.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Το νομικό περιβάλλον της επιχείρησης. Θεμελιακές αρχές του ελληνικού εμπορικού δικαίου, πηγές και πεδίο εφαρμογής του. Εμπορική ιδιότητα και συνέπειες. Εμπορική δικαιοπραξία. Εμπορικά βιβλία. Εμπορικές εταιρίες Αξιόγραφων. Εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Σήματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμία, ανταγωνισμός, προσφυγή.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Ρόκα: "Εμπορικές Εταιρίες", 2012. Σερελέα Γ.: "Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου". • Ευθυμιάτου Πουλάκου: "Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου". • Λιακόπουλος: "Γενικό Εμπορικό Δίκαιο". •