Λογιστική Εταιριών

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Ασκήσεις
  5
  4
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Να αναπτύσσουν την ικανότητα οι σπουδαστές να διαχειρίζονται τις Λογιστικές διαδικασίες ίδρυσης, λειτουργίας, μετατροπής και συγχώνευσης των εταιρειών καθώς και διανομής τον αποτελεσμάτων του σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Κανονιστικές αρχές της εταιρικής συνεργασίας. • Προσωπικές εταιρίες. • Κεφαλαιουχικές εταιρίες. • Οικονομικές καταστάσεις εταιριών. • Λογιστικές προϋποθέσεις – διαδικασίες εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών. • Εξελιγμένες κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις. • Συγχωνεύσεις – μετατροπές εταιριών

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Καούνης Δ.: "Λογιστική στις Εταιρικές Επιχειρήσεις". • Σαρσέντη Παπαναστασάτου: "Λογιστική Εταιρειών". • Ιγνατιάδη Α.: "Θεωρητική εφαρμοσμένη Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων". • Τσακλάγκανος Α.: "Λογιστική Εταιρειών".