Εμπορικές Εφαρμογές (Εργαστήριο)

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  4
  2
  4
  Μ.Ε.Υ.
  Φορολογική Λογιστική Ι

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα χρήσης των πακέτων εμπορικής διαχείρισης που κυκλοφορούν στην αγορά.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Η ανάλυση του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης. Εφαρμογές παρακολούθησης του εμπορικού κυκλώματος της επιχείρησης (Εμπορική Διαχείριση), Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και νέες τάσεις. Έννοιες, εφαρμογή στις επιχειρήσεις, ενδοεπιχειρησιακή ανάπτυξη εφαρμογών (in house), ανάθεση σε τρίτους (outsourcing), κωδικοποίηση. Αναλυτική παρακολούθηση Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών, Πωλήσεων, Αγορών. Ολοκλήρωση των επιμέρους εφαρμογών μιας επιχείρησης.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Στεφάνου Κ.: "Μηχανογραφημένη Εμπορική διαχείριση και Λογιστική". • Αναστασιάδης Τ. – Κοιλια Χ.: "Μηχανογράφηση Λογιστικής και Εμπορικής διαχείρισης".