Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Ασκηση
  5
  4
  Μ.Ε.Υ.

Σκοπός

 • Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται από την εξεύρεση κεφαλαίων, ιδίων ή ξένων, και την αποτελεσματική χρησιμοποίησή τους. Στην εποχή του εξοντωτικού ανταγωνισμού, της ελευθέρας και ταχείας κινήσεως των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, των ρευστών ισοτιμιών και των μεγάλων οικονομικών σχηματισμών απαιτείται η γνώση τόσον των σχετικών εννοιών και θεωριών, όσον και των τεχνικών χρηματοδοτήσεως και καλύψεως έναντι των κινδύνων.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Συσχετισμός λογιστικής και Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων. Τα ίδια κεφάλαια. Η αυτοχρηματοδότηση. Το κεφάλαιο κίνησης. Αριθμοδείκτες. Αποδοτικότητα και χρηματιστική δομή. Ενιαία και ομολογιακά δάνεια. Διεπιχειρησιακές πιστώσεις. Επενδύσεις και αναπτυξιακά κίνητρα, εθνικά και Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νέοι τρόποι χρηματοδοτήσεως (Leasing, factoring, venture capital). Κεφαλαιαγορές και χρηματιστήρια αξιών και παραγώγων.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Δασκάλου Γ.: "Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων". • Κιόχος Π.: "Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων". • Τζοάννος Γ.: "Χρηματοδοτική Ανάλυση". • Αρτίκης Γ.: "Χρηματοοικονομική Ανάλυση – Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων