Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Άσκηση
  5
  4
  Μ.Γ.Υ.

Σκοπός

 • Απόκτηση γνώσεων για την πρόσληψη, εξέλιξη, εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων. Διαχείριση κρίσεως.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Πολιτική και τεχνικές διοίκησης προσωπικού στις επιχειρήσεις. Εργασιακές σχέσεις, προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης. Νομικό πλαίσιο. Συστήματα υποκίνησης και αμοιβής προσωπικού. Επιλογή, στελέχωση, εκπαίδευση και εποπτεία προσωπικού. Υγιεινή και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Ρόλος ομάδας.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Μαντάς Ν.: "Διοίκηση Προσωπικού". • Λαδόπουλος Ι.: "Θέματα Διοίκησης Προσωπικού". • Κανελλόπουλος Χ.: "Διοίκηση Προσωπικού". • Ξηροτύρη – Κουφίδη Σ.: "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων", Εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/κη 1991. • Ξηροτύρη – Κουφίδη Σ.: "Διοίκηση Προσωπικού", Εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/κη 1995.