Σύγχρονες Υποδομές Επιχειρήσεων

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3
  2
  Δ
  Μ.Ε.Υ. (κατ΄ επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Εισαγωγή του σπουδαστή στις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Η αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών των επιχειρήσεων (το νέο οικονομικό περιβάλλον, ο ρόλος της πληροφορικής και οι επιδράσεις της στην σύγχρονη επιχείρησης). Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (έννοιες, σχεδιασμός, διαχείριση, διαδικασίες, ασφάλεια). Ανασχεδιασμός επιχειρήσεων και Τεχνολογία. Ειδικά θέματα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο (EC), Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (SCM), Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (CRM), Διαχείριση Γνώσης (KM)