Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σκοπός

  • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ευχέρεια άντλησης, αξιολόγησης και χρησιμοποίησης πληροφοριών από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.

Περίγραμμα Μαθήματος

  • • Θεωρία και τεχνικές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης οικονομικών οργανισμών μέσα από τις λογιστικές καταστάσεις τους. • Αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προβλήματα και περιορισμοί στη χρήση τους. • Βασικές διαγνωστικές τεχνικές, αριθμοδείκτες. • Ειδικές αναλύσεις ρευστότητας, χρεοκοπίας. • Θεωρία κεφαλαιαγοράς. • Λογιστικές καταστάσεις και κεφαλαιαγορά.

Βιβλιογραφία

  • • Κάντζος Κ.: "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". • Νιάρχος Ν.: "Χρηματοοικονομική ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων". • Καφούσης Γ.: "Ανάλυση, Κριτική διερεύνηση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων". • Κοντάκος – Παπασπύρου: "Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων".