Λογιστική Φ.Π.Α.

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Άσκηση
  4
  5
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ευχέρεια αντιμετώπισης του Φ.Π.Α. από λογιστικής απόψεως.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Πεδίο εφαρμογής. Αντικείμενο, υποκείμενο φόρου. Φορολογητέες πράξεις. Παράδοση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, εισαγωγή – ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών. Τόπος παράδοσης αγαθών – χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης. Φορολογητέα αξία: στην παράδοση αγαθών, στην παροχή υπηρεσιών, στην εισαγωγή αγαθών και υπολογισμός φόρου. Απαλλαγές: Έκπτωση – επιστροφή φόρου. Οι υπόχρεοι και οι υποχρεώσεις τους. Λογιστικός χειρισμός. Ειδικά καθεστώτα.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Κράτση Α.: "Φ.Π.Α.". • Καραγιάννης Δ.: "Στην πράξη Φ.Π.Α.". • Μπεκιάρη – Αντωνίου: "Φ.Π.Α. και ενδοκοινοτικές συναλλαγές".