Λογιστική Κόστους ΙΙ

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Ασκηση
  6
  5
  Μ.Ε.
  Λογιστική Κόστους Ι

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν την έννοια και την χρησιμότητα του προτύπου κόστους καθώς και την ικανότητα για σύνταξη προϋπολογισμού.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Έννοια και σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής. Ο ρόλος της Διοικητικής Λογιστικής στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων στον επιχειρησιακό χώρο. Το Πρότυπο Κόστος. Καθορισμός προτύπων στην Κοστολόγηση. Προσδιορισμός αποκλίσεων από το πρότυπο κόστος. Έλεγχος των αποκλίσεων. Λογιστικός χειρισμός των αποκλίσεων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. Περιεχόμενο και σκοπός του Γενικού προϋπολογισμού. Μεθοδολογία κατάρτισης και έλεγχος μέσω του Γενικού προϋπολογισμού. Ανάλυση σχέσεως δραστηριότητας, κόστους και κέρδους. Νεκρό σημείο.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Πρωτοσυγγελίδης Σ.: "Λογιστική Κόστους ΙΙ". • Βανάκας Α.: "Θεωρητική και εφαρμοσμένη Λογιστική Κόστους ΙΙ". • Ιγνατιάδης Α.: "Λογιστική προκαθορισμένου κόστους". • Πάγγειος Ι.: "Θεωρία Κόστους" τ. Α + Β.