Οργάνωση Λογιστηρίου

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Άσκηση
  4
  5
  Μ.Ε.Υ.

Σκοπός

 • Να εισαγάγει τον σπουδαστή στην έννοια και στα προβλήματα της οργάνωσης του λογιστηρίου και να τον καταστήσει ικανό για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την σωστή τους αντιμετώπιση.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Σχεδιασμός, χωροθέτηση και οργάνωση λογιστηρίων στις επιχειρήσεις. Σύνδεση και σχέσεις με τα άλλα Τμήματα της επιχείρησης. Αναλυτική περιγραφή τόσο των λογιστικών εργασιών όσο και των πρόσθετων αυτών που σχετίζονται με την επιχείρηση και το κράτος. Προγραμματισμός δράσης. Επάνδρωση θέσεων εργασίας. Οργανόγραμμα. Καταμερισμός εργασιών και επιμερισμός καθηκόντων. Εποπτεία προσωπικού. Υλικοτεχνική υποδομή. Μηχανοργάνωση λογιστηρίων. Αξιολόγηση λογιστικών προγραμμάτων. Οργάνωση των δικαιολογητικών εγγράφων και των φορολογικών βιβλίων. Σχέδιο λογαριασμών. Έλεγχος και ασφάλεια. Αρχειοθέτηση.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Ροδοσθένους Μ.: "Οργάνωση Λογιστηρίου". • Καραβάκος Δ.: "Οργάνωση Λογιστηρίου με Η/Υ ".