Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 1 ώρα Άσκηση
  4
  5
  Μ.Ε.Υ. (κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό)
 • Υποχρεωτικό
  5 ώρες Εργαστήριο
  3
  5
  Μ.Ε.
  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ)

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις διαχείρισης των κεφαλαιακών στοιχείων μιας μεσαίας και μεγάλης επιχείρησης.
 • Να αποκτήσουν την ικανότητα οι σπουδαστές χρήσης πακέτων μηχανογραφημένης λογιστικής.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Εισαγωγή στη θεωρία. • Σύνθεση χαρτοφυλακίου. • Θεωρίες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου. • Διαχείριση χαρτοφυλακίου σε περιόδους χρηματιστηριακής και οικονομικής κρίσης. • Portofolio analysis στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. • Αρίστη κατανομή πόρων σε συνθήκες αβεβαιότητος. • Προβλέψεις.

Βιβλιογραφία

 • • Miller R. L. & Puplinelli R.W.: "Modern Money and Banking", Mc Graw Hill, 1989. • Laidler D.: "The demand for Money; Theories and Evidence", International Textbook Company, 1960. • Tobin J.: "Liquidity Preference as Behavior towards Risk, Review of Econ". Studies, 1958.
 • • Τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας μηχανογραφημένα. • Κωδικοποιήσεις, λογιστικό σχέδιο. • Καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. • Αρχεία. • Κινήσεις ημέρας. Κινήσεις ΟΝ LINE. • Έλεγχοι κινήσεων. • Απογραφή. • Συμψηφιστικές και ταμειακές εγγραφές. • Αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια, γενικό καθολικό. • Αναλυτικά ημερολόγια. • Παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών και προμηθευτών. • Καταστάσεις. • Εκτυπώσεις. • Εφαρμογές με ασκήσεις σε διάφορα μηχανογραφημένα λογιστικά πακέτα.