Διεθνές Εμπόριο

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  6
  Μ.Ε.Υ.

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Σκοπός

 • Η ανάπτυξη του Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των Κρατών και στην κοινωνική ευημερία, στην κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των πολιτών. Η γνώση των διαδικασιών του Δ.Ε. από τα στελέχη επιχειρήσεων αποτελεί παράγοντα επαγγελματικής επιβιώσεως στην εποχή των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της παγκοσμιοποιήσεως της οικονομίας.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Ιστορία Δ.Ε. Συστήματα μερκαντιλικό, προστατευτικό και ελευθέρων συναλλαγών. Συγκριτικό πλεονέκτημα. Incoterms. Τα διεθνή εμπορικά συμβόλαια. Τρόποι πληρωμής. Ενέγγυος πίστωση. Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Αγορά συναλλάγματος. Τελωνειακές διαδικασίες. Μεταφορές. Διαιτησία Gatt και Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου: Ανάλυση συμφωνιών. Όροι εμπορίου. Ελληνική διάσταση.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Δασκάλου Γ.: "Διεθνές Εμπόριο". • Χολέβας Γ.: "Διεθνείς εμπορικές Σχέσεις". • Μορφοβασίλης Δ.: "Διεθνές Εμπόριο". • Λιοδάκης Γ.: "Κριτική της θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου."