Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  6
  Μ.Ε.

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις φορολογικές και λογιστικές αρχές και τον τρόπο φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων. Προσδιορισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ασκήσεις εφαρμογής. Λογιστική διαδικασία της φορολογίας.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Ερμηνεία, ανάλυση και εφαρμογή της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων όπως ισχύει κάθε φορά. Εισαγωγή στις γενικές αρχές και τους κανόνες φορολογίας. Γενικές διατάξεις. Επιβολή του φόρου. Πηγές εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου, παρακράτηση φόρου. Απόδοση φόρου. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Εφαρμογές με ασκήσεις και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. Λογιστικές εγγραφές του φόρου.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία