Διοίκηση ΜΜΕ

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία, 2 ώρες Ασκήσεις
  5
  6
  Μ.Ε.Υ. (κατ' επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Αντιμετώπιση των διοικητικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων των ΜΜΕ που αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Προβλήματα των οικογενειακών μονάδων. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Οργάνωση και διοίκηση μικρομεσαίων μονάδων. Ευκαιρίες σύστασης μικρομεσαίων μονάδων στην οικονομία. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες της μικρομεσαίας μονάδος. Πηγές και μορφές χρηματοδότησης. Βασική οργάνωση, έλεγχος. Αυτοαπασχόληση, οικογενειακή επάνδρωση. Χωροθέτηση, άριστο μέγεθος, νομική μορφή. Ανταγωνισμός. Κρατική πολιτική και στήριξη. Ευκαιρίες συνεργασίας με άλλες εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις. Επιχειρηματικότητα.

Βιβλιογραφία

 • • Loungeneckee – Moore – Petty: "Management Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων". • Κανελλόπουλος Χ.: "Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Επιχειρηματικότητα". • Κυριαζόπουλος Π., Τερζίδης Κ.: "Διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον 21ο αιώνα",. Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 2000.