Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  7
  Μ.Ε.Υ.
  Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Σκοπός

 • Η αναγνώριση του ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και η επίδραση του στη χάραξη στρατηγικής για την επίτευξη της αποστολής ή των στόχων των ομίλων επιχειρήσεων, ή των επιχειρήσεων.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός. Ευκαιρίες και απειλές την επιχείρηση. Θεωρία PORTER. Ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τεχνολογία. Επιχειρησιακές πολιτικές. Μελέτες περιπτώσεων. Αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεως.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Παπαδάκης Β.: "Στρατηγική των Επιχειρήσεων". • Ευθύμογλου Π.: "Επιχειρησιακή Στρατηγική". • Smith J.: "Εισαγωγή στην στρατηγική των Επιχειρήσεων". • Πάκος Θ.: "Βιομ. Οργανώσεις – Επιχειρησιακές Πολιτικές και απόδοση". • Μηλιώτη Ε.: "Επιχ. στρατηγική και πολιτική".