Ελεγκτική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  7
  Μ.Ε.

Ανακοινώσεις Μαθήματος

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια και τις διαδικασίες ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα με την Υ.Α. 643/5 του 1979 και το Π.Δ. 226 του 1992 (εξωτερικός έλεγχος).

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Θεωρία και πρακτική της ελεγκτικής των δημοσιευόμενων λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. • Ελεγκτικές αρχές και πρότυπα. • Αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου. • Αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. • Φύλλα εργασίας. • Δειγματοληπτικός έλεγχος. • Ελεγκτική και Η/Υ. • Έλεγχος των επιμέρους στοιχείων. • Εκθέσεις ελέγχου. • Νομικό πλαίσιο.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Σημειώσεις Μαθήματος

Βιβλιογραφία

 • • Κάντζος Κ.: "Ελεγκτική-Θεωρία και Πρακτική", Εκδ. Σταμούλη. • Παπάς Α.: "Ελεγκτική", Εκδ. Οικονομικό. • Μeigs W. – Larsen: "Ελεγκτική", M. Graw Hill. • Τσακλάγκανος Α.: "Ελεγκτική", Εκδ. Αφ. Κυριακίδη. • Robertson J. and Davis F.: "Auditing, Business Publications Inc". Piano Texas 1982. • "ΣΟΛ Νομοθεσία Σώματος Ορκωτών Λογιστών", Αθήνα 1989.