Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες θεωρία, 1 ώρα άσκηση
  6
  7
  Μ.Ε.
  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Σκοπός

 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την ικανότητα σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Το νομοθετικό πλαίσιο και η τεχνική της σύνταξης και παρουσίασης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ομίλου αλληλοεξαρτώμενων οικονομικά επιχειρήσεων. Βασικές έννοιες. Μέθοδοι λογιστικής και παρουσίασης επενδύσεων επιχειρήσεων σε άλλες επιχειρήσεις. Διάφορες μορφές σύνδεσης και εξάρτησης επιχειρήσεων. Έμμεσες και αμοιβαίες συμμετοχές. Ενδοεταιρικές πράξεις και μεταβολές και αντίστοιχες μέθοδοι και τεχνικές ενοποίησης.

Σημειώσεις Μαθήματος

Βιβλιογραφία

 • • Κάντζος Κ.: "Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις". • Σακέλλης Ι.: "Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις". • Φίλιος Β.: "Ενοποιημένοι Λογαριασμοί Εταιρειών Ομίλου". • Φίλιος Ι.: "Οδηγός Κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων