Τραπεζική Λογιστική

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία
  3
  Ζ
  Μ.Ε. (κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Η αξιοποίηση των γνώσεων που έχουν οι σπουδαστές στη Γενική Λογιστική, μέσα στα πλαίσια των εργασιών με τραπεζικές επιχειρήσεις με βάση τις αρχές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών(ΚΛΣΤ)

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Η παρουσίαση των τραπεζικών λογιστικών εργασιών όπως:απαιτήσεις (κυρίως χορηγήσεις), χρεόγραφα, χρηματικά διαθέσιμα, καταθέσεις, ομόλογα, επιταγές, εντολές και των τραπεζικών παράγωγων προϊόντων όπως: forwards, swaps, futures & options. • Ο προσδιορισμός αποτελεσμάτων χρήσεως και η φορολόγηση κερδών στις τραπεζικές επιχειρήσεις. • Λογιστική απεικόνιση όλων των παραπάνω εργασιών μέσω του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών (ΚΛΣΤ).

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Baye M. and Jansen D. (1995): "Money, Banking and Financial Markets", Houghton Mifflin Co. • Brown C., Mallet D., Taylor M. (1993): "Banks", London. • Cance D. (1995): "Introduction to Options and Futures", Dryden Press, Florida. • Ernst & Young (1993): "International Bank accounting", Vol. 1,2,3rd ed. • Hempel G. and Simonson D. (1999): "Bank Management", John Wiley % Sons, Inc. New York. • Παπαδέας Π. (2011), «Τραπεζικές Εργασίες & Παράγωγα μέσω ΚΛΣ, 4η Έκδοση, Αθήνα.