Λογιστικό Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  2 ώρες Θεωρία και 1 ώρα ΄Ασκηση
  3
  Ζ
  Μ.Ε. (κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης των δημοσίων εσόδων και εξόδων σε συνδυασμό με την χρήση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • Έννοια και σκοπός Δημοσίου λογιστικού. Κρατικός προϋπολογισμός. Αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό. Κατάρτιση, ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Δημόσια έσοδα και έξοδα. Δημόσιοι υπόλογοι. Προμήθειες δημοσίου. Τράπεζα της Ελλάδος, Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργείο Οικονομικών και Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η Λογιστική στην Δημόσια Διοίκηση. Περιεχόμενο και λειτουργία των Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Σημειώσεις Μαθήματος

Βιβλιογραφία

 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ.