Εργατικό Δίκαιο

Πληροφορίες

 • Υποχρεωτικό
  3 ώρες Θεωρία
  5
  7
  Μ.Ε. (κατ' επιλογή υποχρεωτικό)

Σκοπός

 • Επεξεργασία εννοιών και θεματικών ενοτήτων από το Εργατικό Δίκαιο απαραίτητων για τους σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής.

Περίγραμμα Μαθήματος

 • • Ατομικό εργατικό δίκαιο. • Ειδικά θέματα συλλογικού εργατικού δικαίου.

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία

 • • Καρακατσάνης – Γαρδίκας: "Ατομικό Εργατικό Δίκαιο". 2005 • Κουκιάδης: " Εργατικό Δίκαιο: Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας", 2009